Skilsmisseskøde

skilsmisseskoede

Skilsmisseskøde

Vi er eksperter i udarbejdelse af skilsmisseskøde. Ved skilsmisse, separation og samlivsophør skal boet deles – og hvem skal overtage den tidligere fælles ejendom? Vi hjælper jer med at udarbejde og tinglyse et nyt skøde, et skilsmisseskøde for kr. 2.500 inkl. moms.


Du står måske i den situation hvor du eller din tidligere partner, ægtefælle eller samlevende skal overtage den tidligere fælles ejendom. Den ene part skal derfor fjernes fra skødet og frigøres fra sine hæftelser, således at den anden kommer til at stå som ene adkomsthaver.

Vi bistår jer indtil det hele er faldet på plads, herunder korrespondance med Retten, pengeinstitutter mv. Kontakt os i dag – uanset om det er dig eller din tidligere ægtefælle/partner/samlever der skal overtage boligen. Vi hjælper jer med at sætte et fornuftigt punktum.

Tinglysningsafgift ved skilsmisseskøde

Er der opnået skilsmisse- eller separationsbevilling fra Familieretshuset udgør tinglysningsafgiften kun grundtaksten på kr. 1.750 – uden opkrævning af 0,6 % af den angivne købesum/gældsovertagelse. Det forudsætter dog at der har været formuefællesskab under ægteskabet. Ved samlivsophør skal der betales variabel afgift, læs mere her.

Skilsmisseskøde

Skal vi hjælpe jer med udarbejdelse af nyt skøde i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør? Send os en meddelelse via vores formular til højre og vi vender tilbage med en list for de oplysninger vi har brug for til at udarbejde et nyt skøde ved skilsmisse.

I løbet af sagsbehandlingen skal følgende tilsendes:

✓ Kopi af skilsmissebevilling/separationsbevilling – ikke ved samlivsophør
✓ Ejendommens adresse, overtagelsesdato og købesum for halvparten.
✓ Skriftlig godkendelse fra realkreditforeningen og/eller banken
✓ Evt. aftalegrundlag – bodelingsoverenskomst el. overdragelsesaftale

Normalprisen for denne ekspedition er:

2.500 kr. inkl. moms.

Gå til kontaktsiden


skilsmisseskode Forsikret hos Djøf Prof. Ansvarsf.
Fuldstændig uafhængig & uvildig
Altid tilfredse kunder – 359 referencer


Kontakt direkte ↴

Du er altid velkommen til at sende mig en henvendelse, om det blot er for en uforpligtende drøftelse eller for at igansætte ændringen af skødet, så er jeg klar til at hjælpe.


  skilsmisseskoedeJeg glæder mig til at høre fra dig.

  skilsmisseskode

  Cand.jur. Mathias Lund Bach

  +45 53 70 87 30

  Nyt skøde ved skilsmisse, separation eller samlivsophør

  I forbindelse med en skilsmisse eller separation skal der udarbejdes og tinglyses et nyt skøde, såfremt den ene part vælger at blive boende i den tidligere fælles ejendom. Den part eller tidligere ægtefælle som ikke skal overtage ejendommen, skal derfor fjernes fra skødet således at denne ikke længere har adkomst til ejendommen og hæfter for ejendommens lån til bank/realkreditinstitut. Der skal således udarbejdes og tinglyses et nyt skøde, et såkaldt skilsmisseskøde/separationsskøde/bodeling, hvorefter den part der overtager ejendommen nu vil stå som ene adkomsthaver i tingbogen og ligeledes som eneste debitor på lånene.

  Ved tinglysning af nyt skøde i forbindelse med skilsmisse eller separation vil den udflyttende part qua sin frigørelse for hæftelse af lånene på ejendommen, nu være i stand til at optage nyt lån ved køb af ny bolig.


  Formuefællesskab

  Vi starter med præciseringen af formuefællesskabets omfang. Af loven fremgår det, at formuefællesskabet omfatter; “Alt hvad ægtefællen ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver” jf. Æ2 § 15, stk. 1. Formuefællesskabet/fælleseje indtræder altså i dansk ret automatisk ved ægteskabets indgåelse, medmindre der er indgået aftale om særeje ved ægtepagt eller lignende. Udgangspunktet vil altid være formuefællesskab.

  Undervejs i ægteskabet kan begrebet formuefællesskab/fællesskab virke vildledende idet ægteparrets ejendele ikke ejes i “fællesskab” hvortil der kan henvises til reglerne om særråden og særhæften i ægteskabet.

  Retsvirkningen af formuefællesskabet indtræder derfor først rigtigt i tilfælde af skifte, boets deling. Er der ikke truffet anden aftale der fraviger formuefællesskabets ligedelingsprincip, skal der altså ske en kvantitativ deling hvor ægtefællerne afgiver halvdelden af hver sin positive nettobodel til hinanden.

  Bodeling & skifte

  Størstedelen af alle bodelinger foregår privat (ca. 90 %). Parterne aftaler selv hvorledes boet skal deles, evt. med sideløbende bistand fra statsforvaltningen eller deres respektive advokater.

  Aftalefrihed gælder ved udarbejdelse af bodelingsaftaler og bodelingsoverenskomster. Disse aftaler kan senere tilsidesættes jf. Æ1 § 58 eller af den aftaleretlige bestemmelser om urimelige aftaler jf. AFTL § 36. Læs mere om bodelingsaftaler længere nede.

  Den kvantitative boopgørelse indeholder hver ægtefælles bodel med angivelse af skærings- og opgørelsesdag. Boopgørelsen afsluttes ved at opgøre hvilke beløb ægtefællerne skal refundere til hinanden, og således hvad det samlede resultat af boslodskravet og betalingen bliver.

  Bodelingsaftaler / Bodelinsoverenskomst

  Gyldigheden af såvel familie-, formueretlige-, og familieformueretlige aftaler afhænger af indholdet og tidspunktet for aftalens indgåelse. I nærværende tekst vælger vi kun at se på aftaler som der træffes mellem ægtefællerne i forbindelse med en forestående skilsmisse, altså en bodelingsaftale.

  Aftaler som indgås i forbindelse med en aktuel skilsmisse eller separation er i udgangspunktet gyldige. Hvad angår aftaler om bodeling i forbindelse med en forestående skilsmisse eller separation, fremgår det af juridisk litteratur at disse utvivlsomt er gyldige – og at de indgås i stort antal. I takt med at ægteskabet er blevet en mere mangfoldig størrelse og familiekonstruktionerne er væsentligt mere komplicerede samt indeholder særbørn, skal graden af aftalefrihed følge udviklingen.

  Bodelingsaftaler bruges hovedsageligt til at regulere den kvantitative deling af boet. Såfremt en af parterne efterfølgende påberåber aftalens urimelighed vil disse, afhængig af indholdet, situationen mv. kunne erklæres ugyldige efter reglerne i Æ1 § 58 og aftalelovens §§ 30-36. Hovedvægten bliver lagt på aftalens rimelighed, den konkrete situation hvor bodelingsaftalen blev lavet af de to ægtefæller, den ene parts merviden på området, parternes følelsesmæssige påvirkning på tidspunktet for indgåelse samt om der evt. har været tale om vejledning og om hvorvidt denne kan antages at have været fuldstændig upartisk.

  Bodelingsaftale formular kan købes til egen udfyldelse for 395 kr. inkl. moms. Tryk her.

  Fastsættelse af købesum ved skilsmisseskøde

  Kort sagt, så skal købesummen fastsættes til værdien af den sælgende parts andel af ejendommen.

  Til illustration følger nærværende eksempel. Jens & Birgitte skal skilles. Jens skal overtage Birgittes andel af ejendommen, som er på 50 % = 1/2. Der er på ejendommen en samlet restgæld på 2.000.000 kr. Jens skal overtage Birgittes andel af den pågældende restgæld. Udover aftale om overtagelse af restgælden, kan det f.eks også være aftalt , at Jens derudover skal betale 400.000 kr. kontant til at dække Birgittes retmæssige andel af den værdistigning som der har været på ejendommen.

  Købesummen skal derfor angives som halvdelen af den respektive gældsovertagelse, såfremt det forudsættes at ægtefæller ejer ejendommen 50/50, hvilket er kr. 1.000.000. Herudover tillægges den aftalte andel af den eventuelle værdigstigning, som i dette tilfælde er på kr. 400.000. Købesum er derfor samlet på kr. 1.400.000, som Jens “køber” af Birgitte – der udgår som adkomsthaver på ejendommen, og som frigøres fra sine hæftelser for lånene.

  Vores ydelse bliver leveret på baggrund af de givne oplysninger i sagen. Vi yder ikke konkret skattemæssig rådgivning, medmindre der foreligger en aftale herom.

  Afgiftsfritagelse ved skilsmisse og separation

  Tinglysningsafgiften ved køb af fast ejendom bliver udregnet på baggrund af købesummen. Der skal betales 0,6 % af den respektive købesum tillagt grundafgiften på kr. 1.750,00. Såfremt der i ægteskabet har været formuefællesskab vil man ved udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse eller separation kunne opnå afgiftsfritagelse for så vidt angår stempelafgiften på 0,6 % af købesummen. Altså skal der kun betales grundafgiften på kr. 1.750,00 ved uarbejdelsen af nyt skøde efter endt forhold.

  Afgiftsfritagelse opnåes ved at vedlægge skilsmisse- eller separationsbevillingen ved udarbejdelsen af det nye skøde. Det er derfor vigtigt at anmode Statsforvaltningen om separation- og skilsmissebevilling forinden man får udført ændringer i tingbogen. Bemærk at reglen om afgiftsfritagelse udelukkende gælder for registrerede partnere, ægtefæller mv. og ikke for ugifte samlevende.

  Samlivsophævelse – formueforhold

  Intet formuefællesskab foreligger ved samlevende. Beskyttelsesreglerne der gælder for ægtepar vedrørende salg af fælles bolig er derfor ikke gældende her. Formuedelingen ved samlivsophør har således nogenlunde samme retsvirkninger som i et ægteskab hvor der er fuldstændigt særeje. Dog er der visse undtagerser hertil mht. kompensation, hvorfor der i visse tilfælde søges efter en vis økonomisk udligning i meget urimelige tilfælde.

  Udgangspunktet er således, at begge ægtefælle udtager hver deres aktiver, som var de ægtefæller i et ægteskab med fuldstændig særeje. Undtagelsen hertil er at Retten i visse tilfælder tilkender den svage part kompensation, – f.eks. i form af andel af friværdien i boligen, en friværdi der ikke havde været mulig at opnå hvis det ikke var for denne parts bidrag til husstandens underhold.

  Derudover vil sameje kunne være opstået, såfremt det har været den klare hensigt, at et givent køb skulle være i sameje. Det er f.eks. gældende når samlevende køber fast ejendom og de begge fremgår på skødet. Her er den klare forudsætning at begge parter selvfølgelig ejer ejendommen svarende til brøkdelen.

  Samlivsophævelse – Tinglysningsafgift

  Modsat ved skilsmisse og separation så gælder der ikke afgiftsfritagelse for så vidt angår stempelafgift ved tinglysning af den ene parts overtagelse af den tidligere fælles ejendom ifm. samlivsophør. Ved samlivsophør skal der således både betales grundafgiften på kr. 1.750 samt den variable stempelafgift på 0,6 % af købesummen/gældsovertagelsen.

  Hvad skal der betales tinglysningsafgift af? Hvis begge parter ejer halvdelen af ejendommen, vil den part som som overtager ejendommen skulle betale tinglysningsafgift ud fra den højeste værdi af enten halvdelen af ejendomsvurderingen eller af halvdelen af lånene på ejendommen. Hvis der sammenlagt er gæld i ejendommen på 1.000.000 kr. og ejendomsvurderingen lyder på 800.000 kr. vil der skulle betales tinglysningsafgift af 500.000 kr. Hvilket vil blive 1.750 + 3.000 (0,6 % af 500.000) = 4.750 kr. samlet. Såfremt man forestiller sig at ejendomsvurderingen er højest, og parret har haft bopæl på samme adresse i mindst 2 år, vil der kun skulle svares tinglysningsafgift af 85 % af den pågældende halvdel af ejendommen. Har du spørgsmål til beregning af tinglysningsafgift i din sag, så skriv til os på kontakt@skoedenu.dk – vi svarer altid inden for samme dag.

  Tinglysning af nyt skøde

  Når du alene opnår adkomst/rettighed over den faste ejendom, skal du beskytte denne rettighed/adkomst ved tinglysning – hvorved den ikke kan blive fortrængt af tredjemands eventuelle konkurrerende rettigheder over samme ejendom. Du ekstingverer således tredjemands ikke-tinglyste rettighed over ejendommen, forudsat at du ikke har været i ond tro om eksistensen af denne.

  Tinglysning er derfor din sikringsakt mod andres rettigheder og interesser i det aktiv som fast ejendom er. Rettigheder over fast ejendom har mange varianter, men de har alle det til fælles, at de skal tinglyses for at nyde beskyttelse mod ekstinktion af en aftaleerhverver i god tro.

  Ydermere er det også et krav at du ifølge tingbogen er den formelle ejer af ejendommen før banken og kreditforeningen vil yde dig lån. Har du således tidligere ejet ejendommen med din ægtefælle eller partner, vil din bank og/eller realkreditinstitut således betinge sig udarbejdelsen af et nyt skøde førend de evt. vil omlægge dine lån eller lignende.

  Tinglysning af dit skøde foregår digitalt og indeholder de grundlæggende oplysninger om den pågældende ejendomshandel. Ved færdigudarbejdelse af skødet lægges denne op til underskrift på tinglysning.dk og køber og sælger underskriver med deres respektive NEM-ID.

  For link til tinglysningsloven, tryk her

  For link til tinglysningsrettens hjemmeside, tryk her

  Tilbagemeldinger

  Mathias Lund Bach yder en service til UG, han svarer hurtigt og præcist – og kan helt sikkert anbefales.

  Af Mads R, Odense, den 27. august 2019

  Meget kompetent rådgivning, fremragende service hvor man kan mærke at kunden er i centrum, og hurtig ekspedition.

  Af Maiken, Kjellerup, den 6. oktober 2017

  Jeg har også lyst til at takke for din store imødekommenhed. En fornøjelse at samarbejde med dig.

  Af Anne Mette S., København, den 22. juni 2017

  Glimrende gennemgang af sagsakterne, hurtig og præcis ekspedition. Meget tilfreds.

  Af Mikkel L, Risskov, den 1. juni 2017

  Knivskarp sagsbehandling, venlig og professionel rådgivning, meget fair pris. Tak til Mathias.

  Af Niels F, Knebel, den 3. januar 2017

  Varm anbefaling af Nyt Skøde v/ Mathias Lund Bach, selv om en skilsmisse er ovre i den kolde afdeling. Mathias ordnede det kvikt, sagligt og uden bureaukrati. Bedste hilsner, Kurt.

  Af Kurt K. J. - Jyderup, den 24. august 2016

  Hurtig og effektiv ekspedition ved udarbejdelse af skilsmisseskøde. Hurtig respons på emails, kan kun anbefales.

  Af Anders, Aarhus, den 11. februar 2017

  Mine bedste anbefalinger. Nyt skøde håndterede sagen yderst professionelt. Kort og præcis kommuinikation. Resultat: Tinglysning og en anseelig besparelse.

  Af Michael V. - Viborg, den 30. maj 2016

  Vi har fået en hurtig, effektiv og konkurrencedygtig sagsbehandling.

  Af Stefan H. - København K, den 24. maj 2016