Familieoverdragelse

Familieoverdragelse


Vi hjælper dig med udarbejdelse og tinglysning af nyt skøde ved familiehandel af fast ejendom. Overdragelse af fast ejendom til nærtstående eller børn. Vi er med indtil det sidste punktum for kr. 3.000,00 inkl. moms.


Du står måske i den situation hvor du som enten som køber eller sælger har brug for hjælp til udarbejdelse af skøde samt tinglysning i forbindelse med en familiehandel/familieoverdragelse.

Hvad kan man?  Der gælder gunstige regler ved familieoverdragelser. Du kan f.eks. sælge sommerhuset til dine børn til en pris svarende til den sidst kendte offentlige vurdering for ejendommen minus 15 %.

Prisfastsætter man ejendommen til en værdi der ligger indenfor intervallet af den offentlige vurdering plus/minus 15 % vil SKAT være afskåret fra at anfægte og eventuelt tilsidesætte denne værdi. Læs mere om prisfastsættelse af købesum ved familieoverdragelser længere nede på siden.

Vi sørger for udarbejdelsen af nyt skøde i forbindelse med jeres familieoverdragelse og endelig afslutning af handlen med frigivelse af købesummen.

I løbet af sagsbehandlingen skal følgende tilsendes:

✓ Underskrevet slutseddel/købsaftale eller anden form for aftale
✓ Ejendommens adresse, overtagelsesdato og købesum.
✓ Skriftlig godkendelse fra købers realkreditforening og/eller banken

Normalprisen for denne ekspedition er:

3.000 kr. inkl. moms.

Gå til kontaktsiden


Tilbagemeldinger:

Tak for hjælp ved familieoverdragelse. 2 matrikelnumre med overdragelse til 6 børn, hvoraf 1 er bosat i udlandet. Jeres arbejde har været præget af venlighed, effektivitet, hurtighed og favorabel pris. Kan klart anbefale andre at bruge jer og ønsker selv at bruge jer til de kommende familieoverdragelser.
Af Niels P, Thorsø, den 18. juli 2017
Overdragelse af ejendom – familieoverdragelse

Hurtig og effektiv behandling af sagen. Sagen blev fulgt godt til dørs, og jeg er ikke i tvivl om, at såfremt jeg får behov for en lignende service i fremtiden, så falder valget igen på Mathias.
Af Jesper H, Herlufmagle, den 7. april 2017
Køb af ejendom – familieoverdragelse

En varm anbefaling. Sagen ligger i trygge hænder så gå blot igang.
Af Poul Erik, Silkeborg, den 17. februar 2017
Overdragelse af ejendom – familieoverdragelse

Har både fået saglig og letforståelig rådgivning, samt hurtig ekspedition. Kan absolut anbefales.
Af John Ø, Horsens, den 19. januar 2017
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

Jeg har været yderst tilfreds med den vejledning, jeg har fået og den effektivitet i arbejdets udførelse Nyt Skøde har lagt for dagen. Og endda til en meget lav pris!
Af Carsten S. – Kastrup, den 1. august 2016
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

Vi tog en chance, da vi søgte på nettet efter juridisk bistand til udfærdigelse af skøde. Vi har på alle måder, været mere end tilfredse både med løbende opdatering om forløbet, behandling af tinglysning og det endelige arbejde med udfærdigelse af det endelige skøde.
Af Michael Z. – Søborg, den 28. juni 2016
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

Vi vil varmt anbefale Nyt Skøde. Vi oplevede meget kort responstid, hurtig hjælp og en følelse af, at Mathias Lund Bach havde det fulde overblik, hvilket var meget trygt.
Af Marie F. – Horsens, den 23. maj 2016
Overtagelse af ejendom – familieovedragelse

Det har været aldeles problemfrit at benytte jer til at stå for tinglysningsarbejde i forbindelse med et familiekøb af et parcelhus.
Af Jep F. – Horsens, den 21. maj 2016
Overtagelse af ejendom – Familieovedragelse

En yderst hurtig, dygtig og professionel service. Kan varmt anbefales! Hilsner fra Bornholm.

Af Christine & Steven – Gudhjem, den 15. april 2016
Overtagelse af ejendom – familieoverdragelse

Jeg og mine forældre har ved hjælp af Mathias Lund Bach og ‘Nyt Skøde’ foretaget en familieoverdragelse. Mathias har været utrolig hjælpsom, professionel og hurtig igennem hele forløbet. Mathias er en rådgiver, jeg vil anbefale til mine nærmeste.
Af Maria H. – København Ø, den 12. marts 2016

Overtagelse af ejerlejlighed – familieoverdragelse

Min datter og jeg har gennemført en familiehandel af vor ejendom i Kgs. Lyngby, ved hjælp af Mathias Lund Bach. Han har hjulpet med såvel slutseddel og skøde samt tinglysning til vor fulde tilfredshed. Altid med hurtig reaktion på vore spørgsmål og kommentarer undervejs. Vi kan anbefale Mathias og firmaet Nyt Skøde til tilsvarende opgaver. Venlig hilsen Bjørn.
Af Bjørn R. – Kgs. Lyngby, den 31. januar 2016

Køb af villa – familieoverdragelse

Vi har lige benyttet “skoedenu.dk” ved udfærdigelse af skøde, og har oplevet en hurtig, professionel og venlig sagsbehandling. Kan meget anbefales til andre. En rådgiver man vil komme tilbage til
Af Pia & Ib K. N. – København Ø, den 10. november 2015

Køb af ejerlejlighed – familieoverdragelse


Fastsættelse af pris

Almindelige handler sker på almindelige markedsvilkår. Hvordan differentierer familiehandler sig fra almindelige handler? Ved overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer kan købesummen angives til en pris svarende til den nyeste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %. Kun i særlige tilfælde vil det være udelukket – læs mere om SKAT’s praksis og relevant dom fra Landsretten her. Prisen må ikke være lavere end den nyeste offentlige ejendomsvurdering minus 15 % – kun hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, og at dette kan bevises ved sagkyndig vurdering.

Udgangspunktet for prisfastsættelsen må også fraviges, såfremt der siden den sidst kendte offentlige ejendomsvurdering er foretaget væsentlige forandringer på ejendommen. Det kan f.eks. være større renoveringer på ejendommen.

Eksempel:

Hvis man forestiller sig det eksempel, at en given ejendom havde en ejendomsvurdering på kr. 1.500.000,00.  Ejendommen er eget af et ægtepar, som nu ønsker at sælge denne til deres ældste datter der er i gang med at stifte familie. Man kan måske forestille sig, at den reelle markedspris for boligen muligvis kunne være omkring de 2 mio, eller måske faktisk lavere end den fastsatte ejendomsvurdering – men det vælger vi ikke at gå for meget i dybden med her. Det ældre ægtepar, som begge står på skødet på ejendommen, affatter derfor en overdragelsesaftale/købsaftale/slutseddel med deres datter. Man kan forestille sig, at ægteparret hverken ønsker, eller ser et behov i, at få mest muligt for ejendommen, hvorfor de har valgt at benytte sig af de lempelige regler for prisfastsættelse i forbindelse med familieoverdragelser. Prisen kan altså fastsættes til minus 15 % af den sidst kendte offentlige vurdering af ejendommen på kr. 1.500.000,00. Altså kan ægteparret aftale en købesum med deres datter der lyder på kr. 1.275.000,00 (1.500.000 * 0,85 = 1.275.000,00).

De fleste banker vil være ganske venligt stemte over at yde lån svarende til et beløb der ligger under ejendomsvurderingen. Det betyder blot, at de har god sikkerhed for betaling af deres ydede lån, især i de tilfælde hvor man kan forestille sig at markedsværdien for den pågældende ejendom må antages at være en del højere end ejendomsvurderingen.

Et moment der også taler for at foretage en familieoverdragelse/familiehandel af fast ejendom til sine arvinger, er at man senere undgår at skulle betale arveafgift (som nu hedder boafgift) for værdien af den faste ejendom. Der kan være mange penge at spare, se pædagogisk grafik udarbejdet af advokatfirmaet advodan her: www.advodan.dk/boafgift

Hvem er omfattet af mulighederne for familieoverdragelser?
Udgangspunktet er at der kan handles til en pris på henholdsvis over/under 15 % af den sidst kendte ejendomsværdi – men hvad gælder denne gunstige regel over for? Den kreds af personer der er omfattet af reglen, er de personer for hvem udveksling af gaver udløser gaveafgift og ikke skattepligt. Der er således tale om børn, børnebørn, forældre, svigerbørn mv.

Sagkyndig vurdering

Er der i forbindelse med den forestående familieoverdragelse/familiehandel indhentet en sagkyndig vurdering af handelsprisen? I så fald fanger bordet – og man vil ikke længere kunne lægge den offentlige ejendomsvurdering til grund for prisfastsættelsen idet i aktivt har valgt at undersøge den egentlige værdi af ejendommen. Den nye vurdering er således den pris der skal lægges til grund ved familieoverdragelsen.

Anfordringsgældsbrev

Hvis forældrene ved en familieoverdragelse ønsker at forære den pågældende ejendom til deres barn, så kan de udarbejde et anfordringsgældsbrev. Et anfordringsgældsbreve bruges typisk ved familielån og større gaver. Ved udarbejdelse af et anfordringsgældsbrev, vil det lånte beløb altid kunne kræves tilbagebetalt af långiver – på hvilket som helst tidspunkt. Man kan årligt give kr. 61.500 (satsen i 2016) uden det udløser gaveafgift, fra forældre til barn.

Forældrene kan herefter vælge at gøre dette hvert eneste år – og på den måde afskrive det på gældsbrevet. Det mellem parterne gældende gældsbrev vil således løbende blive afdraget. Man kan hvert år give en gave på 61.500 kr. (afgiftsfrit), efterfulgt indskrivning på anfordringsgældsbrevet, at der er tale om et enkeltstående beløb. Begge forældre kan hver især give kr. 61.500 kr. til deres barn, altså sammenlagt kr. 123.000 om året.

Gaveelementet

Selvom SKAT ikke vælger at se et salg af en ejendom til 85% af ejendomsvurderingen som en gave, så husk at det stadig er en gave – det handler om hvilke øjne der ser på det. Ved salg af en ejendom til minus 15 % af seneste offentlige ejendomsvurdering vil i mange tilfælde være en ganske gunstig handel for køber(barnet), hvorfor det er vigtigt at holde sig for øje, hvorledes dette stiller de andre arvinge – som ved denne transaktion bliver snydt for noget realværdi.

Såfremt en af børnene er udset til at overtage sommerhuset ved familieoverdragelse skal man bemærke, at denne arving bliver begunstiget i forhold til de øvrige. Summen for den sidst kendte offentlige vurdering af ejendommen minus 15 % er sjældent svarende til markedsprisen for den pågældende ejendom, hvorfor man ved aftale af familieoverdragelse også bør overveje en restitution overfor andre potentielle arvinge for at imødekomme senere uoverenstemmelser. Husk derfor at komme gaveelementet ved en familieoverdragelse til livs ved aftale om restitution til øvrige arvinge – f.eks. i form af højere arvelod i testamentet.

Tinglysning af fast ejendom

Når du opnår adkomst/rettighed over fast ejendom, skal du beskytte denne rettighed/adkomst ved tinglysning – hvorved den ikke kan blive fortrængt af tredjemands eventuelle konkurrerende rettigheder over samme ejendom. Du ekstingverer således tredjemands ikke-tinglyste rettighed over ejendommen, forudsat at du ikke har været i ond tro om eksistensen af denne.

Tinglysning er derfor din sikringsakt mod andres rettigheder og interesser i det aktiv som fast ejendom er. Rettigheder over fast ejendom har mange varianter, men de har alle det til fælles, at de skal tinglyses for at nyde beskyttelse mod ekstinktion af en aftaleerhverver i god tro.

Ydermere er det også et krav at du ifølge tingbogen er den formelle ejer af ejendommen før banken og kreditforeningen vil yde dig lån.

Tinglysning af dit skøde foregår digitalt og indeholder de grundlæggende oplysninger om den pågældende ejendomshandel. Ved færdigudarbejdelse af skødet lægges denne op til underskrift på tinglysning.dk og køber og sælger underskriver med deres respektive NEM-ID.

For link til tinglysningsloven, tryk her
For link til tinglysningsrettens hjemmeside, tryk her

Hvad er fast ejendom?

Fast ejendom er som udgangspunkt et jordareal, hvorimod andre fysiske genstande er at betragte som løsøre. Altså skelnes der mellem selve jorden, og hvad der således løst er tilknyttet til jorden. Om en genstand er at betragte som løsøre eller en del af det givne jordareal afhænger af en vurdering af om hvorvidt genstanden på en naturlig måde er forbundet med jordarealet. Hvis genstanden er forbundet med jordarealet, vil denne være en del af den faste ejendom, som et eksempel kan man forestille sig en silo der opbevarer korn – er denne ved støbning fastgjort – eller har den en mere mobil karakter? – Svaret på dette spørgsmål vil således give dig svaret på om genstanden er en del af den faste ejendom.

En genstand, som isoleret betragtet ellers ville være et løsøre, kan opnå tilknytning til den faste ejendom såfremt tilknytningsforholdet til ejendommen har en vis fasthed og varighed. Hertil kan det tænkes, at en campingvogn, der har stationær karakter vil kunne formodes at være en del af den faste ejendom og ej længere at betragte som løsøre.

Beregning af tinglysningsafgift

Ved køb af fast ejendom skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Grundafgiften er kr. 1.660,00 tillagt stempelafgiften på 0,6 % af den samlede købesum for den pågældende handel. Hvis du eksempelvis køber en ejendom til kr. 1.500.000,00  skal du betale kr. 1.660 + 0,6 % af 1.5 mio (kr. 9.000). Altså sammenlagt kr. 10.660,00.

Digital tinglysning

Skødeskrivning foregår ikke længere ved affattelse af handlens indhold på et fysisk papir. Danmark var det første land i verden, som i 2009 indførte en komplet digitalisering af skøder, pantrebreve mv. Enhver tinglysning af et juridisk dokument foregår derfor elektronisk, og der skal derfor også underskrives, elektronisk. Man underskriver ved at tilgå , hvor man logger på med sit NEM-id. Vi er selvfølgelig altid behjælpelig med guide og assistance til hvorledes du får underskrevet dit skøde korrekt på Tinglysning.dk

Ønsker du at beregne din tinglysningsafgift, gå til Beregn din afgift.

Familieoverdragelse.dk

Nyt Skøde v/ cand.jur. Mathias L. Bach er ligeledes ejer af familieoverdragelse.dk. Savner du mere information om familieoverdragelse af fast ejendom kan du derfor tilgå siden og læse nærmere. Husk at du altid er velkommen til at skrive såfremt du har konkrete spørgsmål til jeres forestående familieoverdragelse. Send os en mail på kontakt@skoedenu.dk med angivelse af familieoverdragelse i emnefeltet eller ring på +45 53 70 87 30 alle hverdage mellem kl. 10-17.00.