Ændring af skøde

Ændring af navn på skøde


Vi hjælper dig med at foretage ændring af navn på skøde med tinglysning af nyt skøde i forbindelse med skilsmisse, separation, samlivsophør, overtagelse af ejerandele eller ved dødsfald. Vores pris er på kr. 2.000 inkl. moms.


Ændring af skøde ved skilsmisse, separation eller samlivsophør

Et af de hyppigste tilfælde er i forbindelse af skilsmisse eller separation hvor den ene part som regel overtager den tidligere fælles ejendom, hvorefter den anden part skal fjernes fra skødet – også kaldet et skilsmisseskøde. Disse ekspeditioner hører under ændring af skøde ved skilsmisse eller separation.

Ændring af skøde ved ændring af ejerandele

Der kan også være tilfælde hvor familiemedlemmer deler ejerskabet af et fælles sommerhus, hvorefter en af parterne nu ønsker at købe de andre ud. I et sådan tilfælde skal der ligeledes ske ændring af adkomsthaverne på ejendommen, denne ydelse er omfattet af vores normale skødeskrivning.

Ændring af skøde ved dødsfald

Såfremt ejeren af en ejendom dør, skal der ske ændring af skøde ved dette dødsfald således at eventuelle arvinge har mulighed for at råde over ejendommen. Ændring af navn på skøde ved dødsfald sker ved tinglysning af skifteretsattesten.

Gå til kontakt


Modtagne tilbagemeldinger:

Jeg vil hermed sige tak for en hurtig, venlig og effektiv behandling af min sag. Det er Mathias Lund Bach jeg kan takke for det og jeg kan stærkt anbefale firmaet. Føler mig så godt behandlet.
Af Anni D, Hellerup, den 27. juli 2017
Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

Jeg har også lyst til at takke for din store imødekommenhed. En fornøjelse at samarbejde med dig.
Af Anne Mette S., København, den 22. juni 2017
Overtagelse af ejendom – skilsmisseskøde

Tak for din kompetente hjælp og rådgivning. Det har været en god oplevelse, omstændighederne til trods, hvor man netop har brug for råd og hjælp. Vil til enhver tid anbefale din hjælp og praksis.
Af Ilse O. – Ballerup, den 29. juli 2016
Længstlevende ægtefælles overtagelse – tinglysning af skifteretsattest

Meget professionelt og hurtig med svar på mine spørgsmål. Jeg kan kun give Nyt Skøde og Mathias mine bedste anbefalinger.
Af Mikkel K. – Randers, den 19. juli 2016
Overtagelse af ejendom –
skilsmisseskøde


Alle ydelser

Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.200,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 3.200,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 7.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.000,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.000,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.000,00
Familieoverdragelse, kr. 2.500,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.000,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00


Tinglysning af fast ejendom

Sikringsakten for alle rettighedstyper over fast ejendom er tinglysning af rettigheden. Når din ret er behørigt tinglyst, er du beskyttet mod tredjemand.

Når du opnår adkomst/rettighed over fast ejendom, skal du beskytte denne rettighed/adkomst ved tinglysning – hvorved den ikke kan blive fortrængt af tredjemands eventuelle konkurrerende rettigheder over samme ejendom. Du ekstingvere således tredjemands ikke-tinglyste rettighed over ejendommen, forudsat at du ikke har været i ond tro om eksistensen af denne.

Tinglysning er derfor din sikringsakt mod andres rettigheder og interesser i det aktiv som fast ejendom er. Rettigheder over fast ejendom har mange varianter, men de har alle det til fælles, at de skal tinglyses for at nyde beskyttelse mod ekstinktion af en aftaleerhverver i god tro.

Ved ændring af navn på skøde, en såkaldt omskødning, i forbindelse med tinglysning af ny ejer eller den tidligere ægtefælles overtagelse af hele ejendommen, vil den udtrædende part ikke længere fremgå af skødet eller hæfte for ejendommen. Ændring af navn på skøde vil således resultere i, sammenholdt med bekræftende skrivelse fra den respektive bank, at udtrædende hverken kan råde eller hæfte over ejendommen fra det tidspunkt der er aftalt overtagelsesdag for erhvervelsen af de respektive ejerandele.

Ændring af skøde ved skilsmisse, separation eller samlivsophør

I forbindelse med skilsmisse, separation og samlivsophør vil den ene part som regel overtage den tidligere fælles ejendom. Den anden part/ægtefælles navn skal derfor fjernes fra skødet og frigøres for sine hæftelser.

Vi udarbejder og tinglyser nyt skøde ved skilsmisse, separation og samlivsophør. Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale eller læs mere på vores underside; skilsmisseskøde.

Ved uarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse og separation gælder der afgiftsfritagelse for så vidt angår den variable tinglysningsafgift, hvilket er den der bliver beregnet ud fra 0,6 % af købesummen. Ændring af skøde ved skilsmisse og separation udløser således kun en opkrævning af grundafgiften på kr. 1.660. Bemærk at ens ikke gør sig gældende ved samlivsophør.

Tinglysningsafgift ved samlivsophør

Som nævnt ovenfor gælder der afgiftsfritagelse for den variable tinglysningsafgift ved overtagelse af en tidligere fælles ejendom – hvis der er tale om skilsmisse eller separation. Sådan forholder det sig ikke ved samlivsophør. Ved den ene parts overtagelse af den tidligere fælles ejendom ved samlivsophør skal der således både betales grundafgiften på kr. 1.660 samt den variable stempelafgift på 0,6 % af købesummen/gældsovertagelsen.

Hvad skal der betales tinglysningsafgift af? Hvis begge parter ejer ejendommen med en ejerandel på 1/2 hver, vil den part som som overtager ejendommen skulle betale tinglysningsafgift ud fra den højeste værdi af enten halvdelen af ejendomsvurderingen eller af halvdelen af lånene på ejendommen. Hvis der sammenlagt er gæld i ejendommen på 1.000.000 kr. og ejendomsvurderingen lyder på 800.000 kr. vil der skulle betales tinglysningsafgift af 500.000 kr. Hvilket vil blive 1.660 + 3.000 (0,6 % af 500.000) = 4.660 kr. samlet.

Tinglysning af skifteretsattest – til arvinge eller tredjemand

Når længstlevende ægtefælle dør, kan skifteretsattesten tinglyses med henblik på overtagelse af én eller flere arvinge. Den eller de arvinge som i det private skifte er udset til at overtage ejendommen vil herefter skulle underskrive skifteretsattesten som køber, og boet efter længstlevende vil være sælger.

Såfremt ingen af arvingerne ønsker at udtage boligen vil skifteretsattesten skulle tinglyses som led i et videresalg til tredjemand, forudsat at der findes en køber af ejendommen. Skifteretsattesten vil dog her først skulle tinglyses således at samtlige arvinge indtræder som adkomsthavere på ejendommen, hvorefter der skal ske udarbejdelse af endeligt skøde hvor alle arvinger underskriver som sælger og tredjemand underskriver som køber.

Bemærk at der udelukkende gælder afgiftsfritagelse ved tinglysning af skifteretsattest i fobindelse med et videresalg til en ikke-arving, hvortil der tilføjes en erklæring om afgiftsfritagelse. Ved det efterfølgende salg til tredjemand, køber, vil det udløse betaling af tinglysningsafgiften, som køber forestår betalingen af. Tinglysning af skifteretsattest med overtagelse til arving udløser opkrævning af tinglysningafgift på 0,6 % af den respektive ejendomsværdi.


ændring af skødeDjøf professionel ansvarsforsikring
Forsikringssum på kr. 1.000.000,00
Policenr.: DKFL100530