Skifteretsattest

Tinglysning af skifteretsattest


Vi står for tinglysning af skifteretsattest og ændring af skøde ved dødsfald. Når ejeren af en ejendom afgår ved døden skal længstlevende ægtefælle, arvinge eller tredjemand overtage ejendommen. Vores pris for tinglysning af skifteretsattest og skøde ved dødsfald er 2.500 kr. inkl. moms.


Skifteretsattesten skal tinglyses således at eventuelle arvinger, længstlevende ægtefælle eller tredjemand får rådighed over ejendommen

Til ægtefælle, arvinger eller til videresalg

Når længstlevende ægtefælle dør, kan skifteretsattesten tinglyses med henblik på overtagelse af én eller flere arvinge, længstlevende ægtefælle eller til tredjemand. Den eller de arvinger/ægtefælle som i det private skifte er udset til at overtage ejendommen vil herefter skulle underskrive skifteretsattesten som køber, og boet efter længstlevende vil være sælger.

Såfremt ingen af arvingerne ønsker at udtage boligen vil skifteretsattesten skulle tinglyses som led i et videresalg til tredjemand, forudsat at der findes en køber af ejendommen. Ved uskiftet bo skal skifteretsattesten først tinglyses således at samtlige arvinge indtræder som adkomsthavere på ejendommen, hvorefter der skal ske udarbejdelse af endeligt skøde hvor alle arvinger underskriver som sælger og tredjemand underskriver som køber. Ved privat skifte skal skifteretsattesten blot tilknyttes det endelige skøde hvor arvingerne tilknyttes rollen, boet efter afdøde.

Bemærk at der udelukkende gælder afgiftsfritagelse ved tinglysning af skifteretsattest i fobindelse med et videresalg til en ikke-arving, hvortil der tilføjes en erklæring om afgiftsfritagelse. Tinglysning af skifteretsattest for længstlevende ægtefælles overtagelse vil kun udløse betaling af grundafgiften på kr. 1.660 og således ikke en variabel tinglysningsafgift på 0,6 % af den offentlige ejendomsvurdering/ejendommens fastsatte værdi. Ved salg til tredjemand vil det udløse betaling af tinglysningsafgiften, som køber sædvanligvis forestår betalingen af. Tinglysning af skifteretsattest med overtagelse til arving udløser opkrævning af tinglysningafgift på 0,6 % af den respektive ejendomsværdi.


Tilbagemeldinger

Hurtig ekspeditionstid, super behagelig omgangstone og konkret og korrekt information. Mathias viste sig som en meget kompetent hjælp i forbindelse med vores problemer med skifteret og gammelt skøde.
Af Jesper R, Greve, den 28. august 2017
Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

Tak for hjælpen. Det var en positiv og hurtig behandling og du løste de problemer der var omkring tinglysningen. Kan kun anbefale nyt skøde til andre.
Af Sigrid H, København K, den 12. juni 2017
Tinglysning af skifteretsattest – skifteretsattest

Tusind tak for arbejdet, det var godt at få af vejen.
Af Jon M, Humlebæk, den 7. februar 2017
Overtagelse af ejendom – Tinglysning af skifteretsattest

Meget glad og overrasket over den hurtighed min sag har haft, som jo nok kan tilskrives din effektivitet. Tusind tak!
Af Annemarie D, København S, den 16. januar 2017
Overtagelse af ejendom – tinglysning af skifteretsattest

Tak for din kompetente hjælp og rådgivning. Det har været en god oplevelse, omstændighederne til trods, hvor man netop har brug for råd og hjælp. Vil til enhver tid anbefale din hjælp og praksis.
Af Ilse O. – Ballerup, den 29. juli 2016
Længstlevende ægtefælles overtagelse – tinglysning af skifteretsattest

Jeg har været yderst tilfreds med forløbet.
Af Vilhelm – Alexandria, Viginia & Hundested, den 26. juli 2016
Længstlevende ægtefælles overtagelse – tinglysning af skifteretsattest


Tinglysning af skifteretsattest

Tinglysning af skifteretsattest skal ske når en person afgår ved døden og evt. arvinge skal overtage dennes adkomst til fast ejendom. Det er som regel én eller flere af de pågældende arvinge der plejer at overtage deres længstlevendes forælders ejendom ved dødsfald. Såfremt ejendommen skal videresælges til tredjemand, skal adkomst også først overgå til de respektive arvinge ved tinglysning af skifteretsattesten hvorefter der ved udarbejdelse af nyt skøde overgives adkomst til køberne (tredjemand). Tinglysning af skifteretsattest som led i salg til tredjemand er afgiftsfritaget.

Tinglysning af fast ejendom

Sikringsakten for alle rettighedstyper over fast ejendom er tinglysning af rettigheden. Når din ret er behørigt tinglyst, er du beskyttet mod tredjemand.

Når du opnår adkomst/rettighed over fast ejendom, skal du beskytte denne rettighed/adkomst ved tinglysning – hvorved den ikke kan blive fortrængt af tredjemands eventuelle konkurrerende rettigheder over samme ejendom. Du ekstingvere således tredjemands ikke-tinglyste rettighed over ejendommen, forudsat at du ikke har været i ond tro om eksistensen af denne.

Tinglysning er derfor din sikringsakt mod andres rettigheder og interesser i det aktiv som fast ejendom er. Rettigheder over fast ejendom har mange varianter, men de har alle det til fælles, at de skal tinglyses for at nyde beskyttelse mod ekstinktion af en aftaleerhverver i god tro.

Ved ændring af navn på skøde, en såkaldt omskødning, i forbindelse med tinglysning af ny ejer eller den tidligere ægtefælles overtagelse af hele ejendommen, vil den udtrædende part ikke længere fremgå af skødet eller hæfte for ejendommen. Ændring af navn på skøde vil således resultere i, sammenholdt med bekræftende skrivelse fra den respektive bank, at udtrædende hverken kan råde eller hæfte over ejendommen fra det tidspunkt der er aftalt overtagelsesdag for erhvervelsen af de respektive ejerandele.

Digital tinglysning

Skødeskrivning foregår ikke længere ved affattelse af handlens indhold på et fysisk papir. Danmark var det første land i verden, som i 2009 indførte en komplet digitalisering af skøder, pantrebreve mv. Enhver tinglysning af et juridisk dokument foregår derfor elektronisk, og der skal derfor også underskrives, elektronisk. Man underskriver ved at tilgå , hvor man logger på med sit NEM-id. Vi er selvfølgelig altid behjælpelig med guide og assistance til hvorledes du får underskrevet dit skøde korrekt påtinglysning.dk

Ønsker du at beregne din tinglysningsafgift via tinglysningsrettens hjemmeside, gå til Beregn din afgift.

Begrebet fast ejendom

Fast ejendom er som udgangspunkt et jordareal, hvorimod andre fysiske genstande er at betragte som løsøre. Altså skelnes der mellem selve jorden, og hvad der således løst er tilknyttet til jorden. Om en genstand er at betragte som løsøre eller en del af det givne jordareal afhænger af en vurdering af om hvorvidt genstanden på en naturlig måde er forbundet med jordarealet. Hvis genstanden er forbundet med jordarealet, vil denne være en del af den faste ejendom, som et eksempel kan man forestille sig en silo der opbevarer korn – er denne ved støbning fastgjort – eller har den en mere mobil karakter? – Svaret på dette spørgsmål vil således give dig svaret på om genstanden er en del af den faste ejendom.

En genstand, som isoleret betragtet ellers ville være et løsøre, kan opnå tilknytning til den faste ejendom såfremt tilknytningsforholdet til ejendommen har en vis fasthed og varighed. Hertil kan det tænkes, at en campingvogn, der har stationær karakter, over tid, vil kunne formodes at være en del af den faste ejendom og ej længere at betragte som løsøre.


Lille køberpakke/berigtigelse, kr. 2.800,00
Stor køberpakke/berigtigelse, kr. 4.000,00
Køberrådgivning & berigtigelse, kr. 8.000,00
Nyt skøde v/skilsmisse, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/separation, kr. 2.500,00
Nyt skøde v/samlivsophør, kr. 2.500,00
Familieoverdragelse, kr. 3.000,00
Lysning af skifteretsattest, kr. 2.500,00
Ændring af navn på skøde, kr. 2.500,00
Debitorskifte ejerpantebrev, kr. 2.000,00
Bodelingsoverenskomst, kr. 395,00