Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgift 2023

Hvad er tinglysningsafgift? Ved tinglysning af adkomst og rettigheder over fast ejendom skal der betales tinglysningsafgift. Det tilfælde hvor flest støder på opkrævning af tinglysningsafgift er ved tinglysningen af skøde når man køber bolig. Herunder har vi skrevet lidt om beregning af tinglysningsafgift ved skøde. Beregningen afhænger af sagens karakter.

tinglysningsafgift

Tinglysningsafgift skøde

Ved køb af fast ejendom skal der betales tinglysningsafgift til staten ved tinglysning af skøde. Grundafgiften er kr. 1.850,00 (pr. 1. januar 2023) tillagt stempelafgiften på 0,6 % af den samlede købesum for den pågældende handel. Bemærk at grundafgiften i tinglysningsafgiften før 1. januar 2023 var på kr. 1.750 – det er nu ændret. Hvis du eksempelvis køber en ejendom til kr. 1.500.000,00  skal du betale kr. 1.850 + 0,6 % af 1.5 mio (kr. 9.000). Altså sammenlagt kr. 10.850,00. Læs mere om vores produkter i forbindelse med berigtigelse af fast ejendom her.

For så vidt angår den variable andel af tinglysningsafgiften ved skøde er det vigtigt at bemærke at du her skal runde op til nærmeste 100 før du tillægger grundafgiften på kr. 1.850.

Såfremt der i ægteskabet har været formuefællesskab vil man kunne opnå afgiftsfritagelse for så vidt angår stempelafgiften på 0,6 % af købesummen. Altså skal der kun betales grundafgiften på kr. 1.850,00 ved uarbejdelsen af nyt skøde efter endt forhold. Afgiftsfritagelse opnåes ved at vedlægge skilsmisse- eller separationsbevillingen. Det er derfor vigtigt at anmode Statsforvaltningen om separation- og skilsmissebevilling forinden man får udført ændringer i tingbogen. Bevilling om skilsmisse fra Familieretshuset er ikke en forudsætning for at kunnne ændre skøde ved skilsmisse, men alene en betingelse såfremt man ønsker afgiftsfritagelse for stempelafgift. Bemærk at reglen om afgiftsfritagelse udelukkende gælder for registrerede partnere, ægtefæller mv. og ikke for ugifte samlevende.

Læs mere om vores produkter i forbindelse med udarbejdelse af nyt skøde ved enten skilsmisse, separation eller samlivsophør her.

Modsat hvad der er gældende ved skilsmisse og separation, så er der ikke afgiftsfritagelse for stempelafgift ved tinglysning af den ene parts overtagelse af den tidligere fælles ejendom ved samlivsophør. Er der tale om samlivsophør skal der nemlig både betales grundafgift på kr. 1.850 samt den variable stempelafgift på 0,6 % af købesummen, gældsovertagelsessummen eller af værdien af halvparten af ejendommen.

Hvad skal der betales tinglysningsafgift af? Hvis begge parter ejer halvdelen af ejendommen, vil den part som som overtager ejendommen skulle betale tinglysningsafgift ud fra den højeste værdi af enten halvdelen af ejendomsvurderingen eller af halvdelen af lånene på ejendommen. Hvis der sammenlagt er gæld i ejendommen på 1.000.000 kr. og ejendomsvurderingen lyder på 800.000 kr. vil der skulle betales tinglysningsafgift af 500.000 kr. Hvilket vil blive 1.850 + 3.000 (0,6 % af 500.000) = 4.850 kr. samlet. Såfremt ejendomsvurderingen er den højeste værdi og 85 % af halvdelen ikke overstiger halvdelen af de på ejendommen hvilende lån, så vil denne værdi være udgangspunktet for beregning. Såfremt nærværende giver anledning til spørgsmål er du altid velkommen til at rette henvendelse via kontaktsiden. Bemærk at ovenstående vejledning langt fra er udtømmende idet der gælder en lang række undtagelser til udgangspunktet.

Læs mere om vores produkter i forbindelse med udarbejdelse af nyt skøde ved enten skilsmisse, separation eller samlivsophør her.

Ved stiftelse af pant i fast ejendom skal der modsat tinglysning af adkomst over fast ejendom ikke betales afgift af 0,6 % af den respektive sum, men derimod 1,5 % af hovedstolens størrelse. Ved stiftelse af pantebrev/lån på kr. 1.000.000,00 som sikkerhed i fast ejendom skal der således betales 1,5 % svarende til 15.000,00 tillagt grundafgiften (som er mindre end grundagiften for skøde) på kr. 1.730,00 altså samlet kr. 16.730,00.

Hvem der betaler tinglysningsafgiften findes der faktisk ikke noget nemt svar på. Der findes forskellige sædvaner alt afhængig hvor man er i landet. I en normal handel på markedsvilkår er det på Sjælland altid køber der betaler tinglysningsafgiften. Det fremgår typisk i købsaftalens pkt. 8 i den af DE autoriserede udgave af en købsaftale. Visse steder i Jylland, herunder især i det nordjyske, ses det tit at tinglysningsafgiften deles 50/50 mellem køber og sælger. Det er vigtigt at bemærke at betaling af berigtigelse af ejendomshandlen ikke hænger sammen med hvem der betaler tinglysningsafgiften. Altså kan ansvaret for handlens berigtigelse sagtens påhvile sælger omend køber har ansvaret for betaling af afgiften til Staten.

Hvis du får en advokat, jurist, ejendomsmægler eller anden professionel aktør til at lave dit skøde, så vil de betale afgiften til Staten. Det betyder at du samtidig med at skødet bliver lagt op til underskrift på Tinglysning.dk vil du modtage en opkrævning af din repræsentant eller ejendomsmægler i handlen på at overføre afgiften til en konto. Herefter vil berigtigeren sørge for at viderebetale beløbet til Staten, hvilket sker når skødet anmeldes til endelig tinglysning.

Såfremt du stifter lån ved køb af din ny bolig vil tinglysninsafgiften for realkreditlånet være den absolut største afgiftspost i handlen. Her skal du nemlig betale 1,5 % af hovedstolens størrelse, hvilket dermed overstiger afgiften for tinglysning af skøde med 0,7 % procentpoint.

Som det første land i verden indførte Danmark i år 2009 digital tinglysning af fast ejendom. Enhver udarbejdelse og tinglysning af skøder skal derfor ske elektronisk.

Tinglysning kan karakteriseres som en sikring af dine rettigheder. Enhver rettighed du må have over en fast ejendom skal tinglyses for at få gyldighed mod andre rettigheder, eller aftaler i strid med ens egen rettighed over ejendommen.

I forbindelse med tinglysning af et skøde vil du af staten blive opkrævet en tinglysninsafgift. Tinglysningsafgiften er på kr. 1.850,00 + 0,6 % af købesummen. Ved køb af en lejlighed til 1 million kroner vil den opkrævede tinglysningsafgift være kr. 7.850,00. Køber afholder denne udgift.

tinglysningsafgift
Mathias M. Lund Bach
Indehaver af Nyt Skøde, cand.jur.

Har du spørgsmål i forbindelse med beregning af tinglysningsafgift ved skøde? Så er du mere end velkommen til at sende mig en besked via kontaktsiden eller ringe mig op på 53 70 87 30.

Kan jeg hjælpe?