Bodelingsoverenskomst

Bodelingsoverenskomst


En bodelingsoverenskomst er ægtefællernes endelige indbyrdes opgørelse over boets aktiver og passiver i forbindelse med en forestående skilsmisse eller separation.


Formular til egen udfyldelse

Står du/I foran en forestående skilsmisse eller separation? Så er det nu at boets aktiver skal deles imellem jer. Udgangspunktet er at der gælder aftalefrihed ved udarbejdelse af en bodelingsoverenskomst/bodelingsaftale i forbindelse med en forestående skilsmisse eller separation. Situationen taget i betragtning, anbefales det dog, at man gør brug af en formular der gennemgår de absolut væsenligste aspekter.

Vi har udarbejdet en formular til en bodelingsoverenskomst  som I selv tilpasser jeres egen situation og som punkt for punkt berører de væsentligste emner ved deling af boet. Som eksempel se vores udsnit herunder. Såfremt I har delt boet og I udelukkende leder efter en simpel overdragelsesaftale der alene vedrører den en parts overtagelse af ejendommen, så læs mere om en overdragelsesaftale her.

Download skabelon


Bodelingsoverenskomst – hvad er det?

En bodelingsoverenskomst/bodelingsaftale er en aftale der indgås ægtefællerne imellem ved en aktuel skilsmisse og som vedrører delingen af det fælles bo. Såfremt en bodelingsoverenskomst indgås i forbindelse med en aktuel separation eller skilsmisse, er det klare udgangspunkt at denne slags aftaler gyldige jf. RVL § 29. En bodelingsoverenskomst kan indeholde afkald på visse af de i bodelingen hørende aktiver, altså den specifikke kvantitative såvel som kvalitative fordeling af økonomien – hvad bosloddet bliver for ægtefællerne.

Gyldigheden af en bodelingsoverenskomst

En indgået bodelingsaftale er som altovervejende hovedregel gyldig, uagtet formen, men kan erklæres ugyldig efter Ægteskabslovens § 58 og de aftaleretlige ugyldighedsregler jf. AFTL §§ 30 -36.

Det interessante er derfor hvilke momenter der påvirker gyldigheden af af en bodelingsoverenskomst samt hvilke hensyn der er på spil. Førstnævnte undtagelse til udgangspunktet om aftalefrihed er Æ1 § 58, stk. 1, hvori aftalen ved dom kan ”ændres eller erklæres uforbindende, såfremt den skønnes at urimelig for den ene ægtefælle på tidspunktet for dens indgåelse”.

Sidstnævnte bestemmelse i ægteskabslovgivningen er et udtryk for et af aftalelovens grundprincipper om ugyldighed jf. AFTL § 36, stk. 1. Det kan herfor konstateres at den første undtagelse til hovedreglen om aftalefrihed jf. RVL § 29, må siges at være den pågældende aftales rimelighed, set i lyset af de respektive ægtefællers forskellige situationer, forståelse af indhold samt økonomiske forhold på det tidspunktet for dens indgåelse jf. Ægteskabslovens § 58. Ægteskabslovens § 58 har i og for sig absorberet de aftaleretlige bestemmelsers tilstedeværelse indenfor dette område – og AFTL § 36 bliver derfor i højere grad benyttet i sager om indgåelse af ægtepagter, og forholdene efter en aftales indgåelse.

Vurderingen af en aftales rimelighed indeholder rigtig mange aspekter og mange interessante overvejelser. Var den ene part klar over fravigelsen af lighedsprincippet? Vidste personen at man frasagde sig et potentielt større boslod ved at indgå en sådan aftale? Var den pågældende så følelsesmæssigt påvirket, at denne ikke kunne forstå konsekvensen af aftalen og dennes betydning for personens fremtidige økonomiske situation? Gældende fra d. 1. marts 2012 er det nu skifterettens opgave at behandle sådanne sager mellem ægtefællerne vedrørende tilsidesættelse, ændring eller fortolkning af ægtefællernes bodelingsaftaler jf. ÆFSL § 2, stk. 2, nr. 2.

Få sat et ordentligt punktum

Når ægteskabet ophører, er det hensigtsmæssigt at der bliver sat et ordentligt og vedvarende punktum for jeres praktiske og økonomiske mellemværender. Vi anbefaler, at I ved skilsmisse og separation får udarbejdet en grundig bodelingsoverenskomst, der tager højde for alle jeres økonomiske mellemværender således at det punktum der sættes, også er et endeligt punktum.


Tinglysning af nyt skøde

Såfremt I sammen ejer fast ejendom og den ene part skal overtage den tidligere fælles ejendom i forbindelse med skilsmissen, så skal der udarbejdes et nyt skøde. Ved udarbejdelse af nyt skøde forudsætter det at banken kan acceptere, at der for fremtiden kun er én person der hæfter for lånene på ejendommen og ikke længere to. Vi sørger for udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse eller separation således at den overtagende part for fremtiden står som eneejer af ejendommen og den udtrædende part er frigjort for sine hæftelser i overensstemmelse med affattet bodelingsoverenskomst.


Udtalelser:

Knivskarp sagsbehandling, venlig og professionel rådgivning, meget fair pris. Tak til Mathias.
Af Niels F, Knebel, den 3. januar 2017
Overtagelse af ejendom –
skilsmisseskøde

Meget hurtig og effektiv behandling af vores sag. Vi er yderst tilfredse og vil til enhver tid give vores anbefalinger.
Af Jane M. – Svenstrup, den 22. oktober 2016
Overtagelse af ejendom –
skilsmisseskøde

Varm anbefaling af Nyt Skøde v/ Mathias Lund Bach, selv om en skilsmisse er ovre i den kolde afdeling. Mathias ordnede det kvikt, sagligt og uden bureaukrati. Bedste hilsner, Kurt.
Af Kurt K. J. – Jyderup, den 24. august 2016
Overtagelse af ejendom –
skilsmisseskøde