Begreber ved handel med fast ejendom

Ved køb og salg af fast ejendom støder man ofte ind i begreber man enten ikke har hørt før, eller som man måske er i tvivl om hvad betyder. Herunder har vi udarbejdet en liste med de mest brugte termer i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Advokatforbehold

Et advokatforbehold er et forbehold der tages af køber, og som indsættes i selve købsaftalen før underskrift. Dette giver købers advokat muligheden for at gennemgå alle handlens dokumenter, og evt. at meddele sælger at du alligevel ikke ønsker at købe ejendommen. Du har altså muligheden, på baggrund af handlens dokumenter eller andre forhold, at fortryde dit køb - uden at det koster dig noget. Din underskrift af købsaftalen er således ikke længere bindende. Uden et advokatforbehold gælder der den normale fortrydelsesfrist på 6 hverdage fra sælgers accept, men det koster 1 % af købesummen. Få et indsat et advokatforbeholdi din handel - læs mere her om vores store køberpakke med rådgivning.

Ejerforening

Det er obligatorisk for den enkelte ejer at være med ejerforening. Ejerne af lejlighederne betaler månedligt til foreningen, som bruger midlerne til drift og vedligeholdelse af ejendommen.

Skøde

Ved køb af fast ejendom skal der udarbejdes et skøde. Et skøde er ejendomshandlens formelle juridiske overdragelse samt købers bevis på ejerskab af matriklen. Et skøde skal udarbejdes når købsaftalen er underskrevet og handlen er blevet endelig. Skødet skal tinglyses med det formål at registrere købers nye ret over ejendommen, og derved at sikre, at sælger ikke længere kan disponere over ejendommen.

Købsaftalen

Dokumentet i ejendomshandlen, der juridisk binder køber og sælger. Købsaftalen indeholder vilkårene for handlen og fastlægger samtlige omstændigheder for overdragelsen.

Skøde ved skilsmisse

Såfremt én af ægtefællerne efter en skilsmisse ønsker at overtage den tidligere fælles ejendom, skal der udarbejdes et skilsmisseskøde, også kaldt en bodeling. Ved udabejdelse af nyt skøde ved skilsmisse fjernes den ene part som adkomsthaver, og den anden vil nu fremstå som ene ejer af hele ejendommen. Læs mere om skilsmisseskøde her.

Negativ kontraktinteresse

Når køber erstatningsmæssigt bliver stillet som om handlen ikke har fundet sted. Læs mere om negativ kontraktinteresse her.

Købermægler

En købermægler er købers repræsentant, der ligeledes assisterer med prisforhandling. Læs mere om køber mægler her.
 

Bankforbehold

Ligesom advokatforbeholdet er bankforbeholdet et forbehold for handlens endelighed. Bankforbeholdet er et forbehold der tages af en køber, som sikrer at købers underskrift på købskontrakten først er bindende når købers bank har godkendt handlen i sin helhed.

Deponering

I forbindelse med køb af fast ejendom stiller købers bank som udgangspunkt en bankgaranti, der skal sikre betaling af købesummen. Senest på overtagelsesdagen deponeres den resterende del af købesummen i sælgers pengeinstitut. Overtagelsesdagen er tidspunktet for risikoens overgang, hvorfor beløbet derfor er sælgers bank ihænde på dette tidspunkt.

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring er en forsinkring som tegnes af køber i forbindelse med køb af fast ejendom. Forsikringen dækker eventuelle skjulte fejl og mangler, der måtte vise sig efter overtagelsen, men som allerede eksisterede på overdragelsestidspunktet. Der skal være udarbejdet en tilstandsrapport førhen der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Mangler

Ved køb og salg af fast ejendom opererer man med en streng mangelsvurdering. Normal slidtage af en ejendom vil ikke gøre ejendommen mangelfuld. Manglen skal have været til stede på tidspunktet for overdragelsen, og skjult, og så skal den være af væsentlig karakter førhen sælger efterfølgende kan blive gjort erstatningsansvarlig.

Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften er den afgift du bliver opkrævet af staten ifm. tinglysningsekspeditioner. Afgiften for tinglysning af et skøde beløber sig således til 1.660,00 + 0,6% af købesummen eller den beløbsmæssige størrelse af rettigheden.

I forbindelse med udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse eller separation gælder der afgiftsfritagelse for så vildt angår den variable stempelafgift på 0,6 % af købesummen. Læs mere her.

For så vidt angår familieoverdragelser skal der kun betales tinglysningafgift af 0,6 % af den sidst kendte ejendomsvurdering fra trukket 15 %, såfremt dette ligeledes er angivet som købesummen.

Skødeskrivning

Bankgaranti

En bankgaranti er en garanti fra købers bank til sælger om at de indestår for betaling af købesummen ved deponering i sælgers pengeinstitut senest på overtagelsesdagen.

Ejendomsavanceskat/Parcelhusreglen

Som hovedregel skal enhver opnået avance ved salg af fast ejendom beskattes. Den vigtigste undtagelse hertil er den såkaldte parcelhusregel. Parcelhusreglen er gældende for ejendomme, der anvendes til beboelse (sommerhuse og ejerlejligheder og andelsboliger). Parcelhusreglen går ud på, at sælger ikke bliver beskattet af fortjenesten ved salget, såfremt denne selv har benyttet ejendommen til beboelse.

Fortjeneste og tab opgøres for hver ejendom for sig, som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen.

Energimærke

Energimærkningen er en kategorisering af ejendommens energivenlighed. For enden af skalaen er bogstavet G, som er den mest energikonsumerende. A er den mindst energikonsumerende.

Grundejerforening

Er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område. Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser. Medlemskab er hovedsageligt obligatorisk, andre steder er det dog frivilligt.

Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelsen er det endelige indbyrdes regnskab mellem køber og sælger. I de fleste tilfælde er refusionsopgørelsens hovedformål blot at refundere forudbetalte udgifter i overenstemmelse med tidspunktet for overtagelsesdagen. Overtagelsesdagen er skæringsdagen.

Samlivsophør

Såfremt et samlevende par begge står på skødet i deres forhold, og den ene part ved endt forhold ønsker at overtage den tidligere fælles ejendom, skal der udarbejdes et nyt skøde. Læs mere om nyt skøde ved samlivsophør under vores overordnede fane skilsmisseskøde.

Reklamation

Såfremt køber har opdaget en mangel ved boligen, skal denne inden rimelig tid reklamere over for sælger for efterfølgende at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Læs mere om rettidig reklamation her.

Boligadvokat

En boligadvokat er en advokat der er specialiseret i ejendomshandler og som er underlagt et bestemt etisk regelsæt, der overfor forbrugeren skal sikre en uvildig rådgivning. Visse af dem kan nyde godt af titlen som certificerede boligadvokater.

Ejerpantebrev

Et ejerpantebrev er et pantebrev som en ejer af en ejendom udsteder til sig selv med det formål, at underpantsætte det til en långiver som sikkerhed for lånet. Det er typisk den respektive ejerforening som foretager underpant i det højest prioriterede ejerpantebrev, således at de har sikkerhed i tilfælde af ejers manglende betaling af sine økonomiske forpligtelser over for foreningen.

Familiehandel

Handel med fast ejendom mellem familiemedlemmer, også kaldet familieoverdragelse. Familieoverdragelser kan ske til en fordelagtig pris, fastsat til minus 15 % af den sidst kendte offentlige vurdering. Læs mere om familieoverdragelser her og kontakt os hvis du har brug for hjælp til skøde og tinglysning i denne henseende.

Fortrydelsesret

Ved køb af fast ejendom har køber en lovbestemt fortrydelsesret. Denne ret er indeholdt i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For at falde ind under reglerne skal man således være forbruger. Ved forbruger skal det forstås at man har købt den respektive ejendom til beboelse i modsætning til erhvervsvirksomhed. Fristen for fortrydelse er 6 hverdage fra handlens indgåelse, prisen er en godtgørelse til sælger på hvad der svarer til 1% af købesummen.

Positiv opfyldelsesinteresse

Når køber bliver restitueret for det tab, som udbedringen af manglen påfører køber. Læs mere om positiv opfyldelsesinteresse her.

Servitut

En servitut er en begrænset rettighed der kan hvile på en ejendom og indskrænke ejerens råderet over den. Dette kan eksempelvis være en færdselsret, der f.eks. giver naboer lov til at betræde din grund for at nå ud til stranden. Derudover kan det være regler for maksimum højde af bebyggelse i området.

Pantebrev

Et pantebrev er et dokument hvor låntager og långiver aftaler en panteret som sikkerhed for et lån. Pantebrevet tinglyses på ejendommen for at registrere og sikre retten. Sikkerheden for panteretten afhænger af tidspunktet for tinglysning og prioritetsstillingen på ejendommen.

Leder du efter hjælp til tinglysningsmæssige eksepeditioner er du altid velkommen til at tage kontakt. Kontoret er åben for henvendelser på mail døgnet rundt og kan træffes telefonisk ml. kl. 10.00-17.00 på tlf. +45 53 70 87 30

Tryk her og se alle vores produkter

Lille køberpakke

1.900 kr.

Den lille køberpakke inkluderer udarbejdelse og tinglysning af nyt skøde samt korrespondance med bank og mægler og endelig afslutning af handlen. Den simple løsning til skødeskrivning. Læs mere her.

Stor køberpakke

2.700 kr.

Den store køberpakke inkluderer alt hvad der skal til for en korrekt afslutning af din bolighandel. Skødeskrivning og tinglysning, forhøjelse af sikkerhed til ejerforeningen samt refusionsopgørelse og frigivelse. Læs mere her.

Skilsmisseskøde

1.700 kr.

Ved skilsmisse, separation eller samlivsophør skal den tidligere fælles ejendom som regel overtages af en af parterne, hvorefter den anden part skal fjernes fra skødet ved udarbejdelse af et nyt skøde, et skilsmisseskøde. Læs mere her.

Familiehandel

2.000 kr.

Overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer kan ske til en pris på 15 % under den sidst kendte offentlige vurdering. Læs mere om skødeskrivning i forbindelse med familiehandler og familieoverdragelser her.